Kreujemy przestrzeń od 1998 roku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów i kontrahentów AMS ON Sp. z o.o. oraz  ich przedstawicieli, pracowników i współpracowników.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AMS ON Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 8, 71-344 Szczecin, właściciel marki pl . Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem email: projekty@ogrodnicy.pl .
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
 3. jeśli są Państwo kontrahentami AMS Sp. z o.o. – w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy z administratorem;
 4. jeśli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta AMS ON Sp. z o.o., a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy AMS ON Sp. z o.o., a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na wykonywaniu ww. umowy.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy AMS ON Sp. z o.o., a kontrahentem.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy AMS ON Sp. z o.o., a kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy.
 7. Obiorcami Państwa danych osobowych są, podmioty świadczące usługi księgowe i wsparcia IT dla Administratora oraz bank prowadzący rachunek Administratora.
 8. Dane osobowe kontrahentów i ich przedstawicieli nie są przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez AMS ON Sp. z o.o. na czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 10. Posiadają Państwo prawo do żądania: dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych i usunięcia danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych i przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt. 2 lit b. powyżej, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem na adres email wskazany w pkt. 1.
 11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych adresatów ofert AMS ON Sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w procesie ofertowania jest AMS ON Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 8, 71-344 Szczecin, właściciel marki pl, zwana dalej „AMS ON” lub „Administratorem” . Kontakt z Administratorem pod adresem email: projekty@ogrodnicy.pl .
 2. Dane osobowe adresata oferty są przetwarzane w celu przedstawienia oferty na towary i usługi. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora do przetwarzania danych klientów oraz ich przedstawicieli w celu złożenia oferty.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku ze składaniem przez Administratora oferty klientowi.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia oferty przez Administratora. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości złożenia oferty, a w konsekwencji zawarcia umowy.
 5. Dane osobowe odbiorców ofert są przekazywane dostawcy usług hostingu poczty elektronicznej.
 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez AMS ON na czas procesu ofertowania i negocjacji warunków współpracy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze składanej oferty.
 7. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres projekty@ogrodnicy.pl .
 8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Sprawdź nas

Jesteśmy na rynku już 20 lat,
sprawdź nas i skorzystaj
z naszego doświadczenia.

Social media

Znajdziesz nas na:

Masz pytania?

projekty@ogrodnicy.pl

Przetestuj Bezpłatnie